Skip to main content

ᖃᐅᔨᒪᔪᒃᓴᐅᔪᑎᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᕐᕕᖕᓄᑦ ᑭᒡᓕᓕᐅᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᙳᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᑭᐅᓖᑦ (ᐅᒃᑑᐱᕆ) 26, 2022-ᒥᑦ.

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᐊᒃᑑᐸ 26, 2022) - ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒃ ᐅᓪᓗᒥ ᐱᖁᔨᕗᖔᕐᒥᒃ ᐊᖏᖅᓯᕗᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᖁᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓂᕈᐊᕐᕖᑦ ᑭᒡᓕᓕᐅᖅᑎᖏᑦᑕ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ.