Skip to main content

ᑲᒥᓯᓇᐅᔪᕐᒃ ᑎᒃᑯᐊᖅᓯᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᑭᒡᓕᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂᒃ. ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᕐᒥᓂᒃ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᖁᓇᔭᖅᑕᒥᓂᒃ

ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᕐᒃ ᐃᖃᕐᒃᑐᐃᔨ ᐅᕙᓘᓃᑦ ᐃᖃᕐᒃᑐᐃᔨᐅᓚᐅᕐᒃᑐᕐᒃ ᓄᖃᖓᓕᕐᒃᑐᕐᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖃᕐᒃᑐᐃᔪᓕᕆᔨᑯᓂᑦ. ᒪᕉᒃ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔫᒃ ᓂᕈᐊᕈᖕᓇᑑᔭᕆᐊᖃᕐᒃᖢᑎᒃ.

ᑭᓇᒥᐊᕐᒃ ᓂᕈᐊᕐᒃᑕᐅᓯᒪᔪᕐᒃ ᒐᕙᒪᑐᖃᑯᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᒃᑎᐅᓗᓂ, ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᓄᓇᑦᑎᐊᕐᒥᑦ, ᐅᕙᓘᓃᑦ ᓄᓇᓕᖕᒧᑦ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᓄᑦ ᓂᕈᐊᕐᒃᑕᐅᓯᒪᔪᕐᒃ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᓂᕐᒃ ᐊᔪᕐᒃᑐᕐᒃ.

ᐊᑐᓂ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᑦ ᐱᒋᐊᖃᑕᕐᒃᑐᑦ ᑎᒃᑯᐊᕐᒃᑕᐅᑐᐊᕌᖓᑕ. ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᖓᑦ ᐃᓱᓕᖢᑎᒃ ᓴᕿᑎᐊᓂᒃᑳᖓᑕ ᐅᓂᑉᑳᓕᐊᕐᒥᖕᓂᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᒃᑎᓄᑦ.     ᐊᑐᓂ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᖓᑦ ᑲᔪᓯᔪᖕᓇᕐᒃᑐᕐᒃ 250 ᐅᑉᓗᐃᑦ - ᑕᕐᑮᑦ 8-ᖑᓗᐊᕐᒃᑐᑦ.

ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐅᑉ ᐃᓚᒋᐊᑲᓐᓂᕈᖕᓇᕐᒃᑕᖓ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᐊᕐᓂᑎᒃ ᑕᕿᒃᑲᓐᓂᕐᓄᑦ ᐊᕐᕕᓂᓕᖕᓄᑦ (6-ᓄᑦ) ᑭᒡᓕᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐅᓂᑉᑳᓕᐊᖓᑦ ᐱᐊᓂᖏᓂᕐᒃᑉᐸᔾᔪᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑭᑐᓗᒃᑖᓄᑦ ᓂᕈᐊᕐᒃᖠᕐᓂᕐᒃᑕᖃᓕᕐᒃᓗᒍ.

ᑭᒡᓕᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᑦ ᐱᖓᓱᓂᑦ (3-ᓂᑦ) ᑲᑎᒪᔨᖃᖃᑕᕐᒃᐳᑦ, ᐃᖕᒥᑰᓕᖓᑉᓗᑎᒃ, ᒐᕙᒪᑯᓐᓄᑦ ᐃᓚᐅᖏᖢᑎᒃ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᕐᒃᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᖁᔭᖏᑎᒍᑦ, ᑭᒡᓕᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᑦ ᐃᒪᓐᓈᕐᒃᑐᖃᑕᕐᒃᐳᑦ ᑭᒡᓕᒋᔭᐅᖁᔭᖏᓂᒃ ᐊᒪᓗ ᐊᑎᕆᓂᐊᕐᒃᑕᖏᑕ ᑭᒡᓕᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑭᒡᒐᕐᒃᑐᐃᕕᐅᔪᓄᑦ.

ᑭᒡᓕᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐅᓂᑉᑳᓕᐊᖓ ᐋᕿᒃᑕᐅᓯᒪᔪᕐᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᒃ ᐱᓚᐅᕐᒃᑕᒥᖕᓂᑦ. ᐅᓂᑉᑳᓕᐊᕐᒃ ᐃᓗᓕᖃᕐᒃᑐᕐᒃ ᐃᒪᓐᓈᕐᒃᑐᕈᒪᔭᕐᒥᖕᓂᑦ ᐊᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᒃᓯᒪᑉᓗᑎᒃ ᐃᒪᓐᓇ:

  • ᖃᑉᓯᐅᓂᖏᑦ ᑭᒡᒐᕐᒃᑐᐃᕕᐅᔪᑦ ᐊᒪᓗ ᑭᒡᓕᒋᔭᖏᑦ ᑭᒡᒐᕐᒃᑐᐃᕖᑦ.
  • ᖃᑉᓯᐅᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᓂ ᑭᒡᒐᕐᒃᑐᐃᕕᐅᔪᓂᑦ.
  • ᓱᓇ ᐱᔾᔪᑕᐅᓂᖏᑦ ᓄᑖᓂᑦ ᑭᒡᓕᓕᐅᕐᒃᐸᑕ.
  • ᐊᑎᖏᑦ ᐊᑐᓂ ᑭᒡᒐᕐᒃᑐᐃᕕᐅᔪᑦ ᐊᒪᓗ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᐊᓯᐊᖑᕐᒃᑎᑎᓚᐅᕐᓂᕈᑎᒃ.

ᑭᒡᓕᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᒃᐳᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᒃᓯᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᓕᐅᓂᐊᕐᒃᑐᓂᒃ ᑭᒡᒐᕐᒃᑐᐃᕕᐅᔪᓄᑦ.

ᑲᑎᒪᔩᑦ ᕿᒥᕐᕈᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᓂᕈᐊᕐᕕᖏᓐᓂᒃ ᑭᒡᓕᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᖁᔨᕙᒃᖢᑎᒃ ᐊᓯᔾᔨᕈᑎᒃᓴᓂᒃ, ᑐᓴᖅᑳᖅᖢᑎᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ. ᐅᕙᒍᑦ ᓇᓗᓇᐃᖃᑕᕐᒃᐳᒍᑦ ᑭᒡᒐᕐᒃᑐᐃᕕᐅᔪᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓈᒻᒪᑎᐊᕐᒃᑐᒥᒃ ᑭᒡᒐᕐᒃᑐᕐᒃᑕᐅᖁᑉᓗᒋᑦ.       

ᐃᓄᐃᑦ ᓈᒻᒪᑎᐊᕐᒃᑐᒥᒃ ᑭᒡᒐᕐᒃᑐᕐᒃᑕᐅᖁᑉᓗᒋᑦ, ᓇᓗᓇᐃᖃᑕᕐᒃᐳᒍᑦ ᑭᒡᒐᕐᒃᑐᐃᕕᐅᔪᓂᑦ ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᑉᓯᐅᓂᖏᑦ ᑭᒡᒐᕐᒃᑐᐃᕕᐅᔪᑦ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᓐᓇᓱᖁᒧᑦ ᖃᑉᓯᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᑭᒡᒐᕐᒃᑐᐃᓂᐊᕐᓂᖏᓂᒃ. ᐊᓯᖏᓐᓂᑉᑕᐅᕐᒃ ᐃᓱᒪᒃᓴᕐᒃᓯᐅᕈᑎᖃᕆᐊᖃᖃᑕᕐᒃᑐᑦ, ᓲᕐᓗ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᓄᓇᖓ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ ᐊᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐊᑐᕐᒃᑕᐅᓗᑎᒃ. ᐅᑭᐅᑦ ᖃᑉᓯᒐᓚᐃᑦ ᐊᓂᒍᕌᖓᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᑉᓯᐅᓂᖏᑦ ᐊᓯᐊᖑᕈᖕᓇᕐᒪᑕ ᐅ ᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᑦ ᐊᓯᐊᖑᕐᒃᖢᑎᒃ ᑭᒡᒐᕐᒃᑐᐃᕕᐅᔪᒥᑦ.

ᑭᒡᓕᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᑦ ᐃᓄᓗᒃᑖᓂᒃ ᑲᑎᒪᑎᑎᕙᒃᖢᑎᒃ.

ᑭᖑᓂᐊᒍᓕ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᒃᑏᑦ ᓴᕿᑎᔭᕆᐊᖃᖃᑕᓕᕐᓗᑎᒃ ᑭᒡᓕᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᑭᑎᒪᔨᓂᒃ ᖁᓕᑦ ᐅᑭᐅᑦ ᐱᐊᓂᑳᖓᑕ.