Skip to main content

Maligaliurvik tamaita angirutiqaqtut tikkuaqtaulutik Apirhuiyi Susan Cooper unalu Messrs. Michael Hughson unalu John Maurice Nunavunmi Niruarvikhanut Kigliliuqtinit Katimayiulutik. Apirhuiyi Cooper Katimayinut Ikhivautanguniaqtuq.

Ataani Nunavumi Niguaktiligiyiit Pikuyakyuat, Niguaktiligiyiit Keelinguyat Kamisitkut tuniniaktut inikhimayainik tuhaktiyakhait ovalo pitkuhimayait Maligaliukvimut iluani 250nik ublunik iliyainik.

Nanngarijaujuq Madam Apiqhuiji Susan Cooper

Justice Cooper ukiuqtaqtumiutauhimaliqtuq 1987-mit.  Hivulliuqngujuq apirhuivingmit titigaqti 1999-mit nutaaq Nunavunmi Maligaliurvingmit unalu havayaqalauqhuni qulit ukiunut taikunga tikkuaqtaugami Nunavunmi Apirhiuyitkunnut.   Havayaqaqtillugu maligaliriyimut amihunut aulapkaiyunit katudjiqatigiiniihimayuq unalu ajunninniliit havayaqatigiinit.  Nunavunmi takuyaqtuittaqhimayuq havayanganut unalu ingmik takuyaqtuqhuni.

Michael Hughson

Michael Hughson akuni Qamanittuarmiihimayuq unalu aulapkaiyiuttaqhuni Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikkunnut. Mr. Hughson nanminiq havaaqaqtunik atuqhimayait angayukhit iniinut Niuviqtinit Hudson Bay-kunnit, Niuviqtinit North West Company-kunnit unalu Nunamiut Company Ltd.-kunnit.  Mr. Hughson ilagiyauhimayuq Naunaiyainiq Uuktuutiffaarniq Uuktuqtaminut Ihuaruhungitunik.  Ikayuqtiuhimayuq unalu nunalingnit qanuriliuqtunit ilauplutik Pivalliayuliriyitkut Katimayiralaanut unalu Nunait unalu Upalungaiyautinut Katimayiralaanut, tamaat hatqiihimayait Qamanittuap.

John Maurice

John Maurice akuni Nunavunmiihimayuq unalu ilihaiyiuttaqhimayuq.  Mr. Maurice Maligaliqiyialaanguhimayuq, Atanguyaq Utiqitittiyi Kanatami Niruaqtittiyinut unalu Ikayuqti Utiqtittiyimut Nunavunmi Niruaqtittiyikkunnut.  Mr. Maurice amihunik katimayiniihimayuq ahiinillu timiuyunit, ilauyut Nunavunmi Ilihaiyiit Katudjiqatiit, Nunavunmi Nunamut Pijunnautilitiyikkunnut (Nunavunmi Pilaagutainun Nunami Katimayiit), Havaktuliqinirmut Atuqtakhainut Katimayiit, Ikajuuhiarnikkut Ihumaliutqiktauffaaqujaunikkut Katimajiraalaat, Iqaluit Igluliqiyitkunnit, Aviktuqhimanirmi Katimajiit Ihuaqhainikkut unalu Tanngaliqinirmut Laisanut Katimayinut.  Mr. Maurice ikayuqhimania unalu nunalingmit qanuriliuqhimayainit ilauyut havayaqarniit Kamatsiaqtut Nunavunmi Uqaluutikkut Ikayuiyunit, Nunalipauyaq Iqaluit Toonik Tyme-mit unalu Kayumiktumik Halriyaaqtikkunnut.