Skip to main content
Kitikmeot-nit: Ubluqtuhirvia 9 - 21, 2023

“Ilainut nunalingnunngauniit ahidjiqtukhauyut hila pidjutigilugu. Nunalingmiut uvaptingnut hivayaqtukhauyut uvvaluunniit tuyuilutik qaritauyakkut nunalingnunngauniarluta atqiiniq ajurupta.”

 

Kugaaruk - Pianikhimayuq
Ulapqivik
Ubluqtuhirvia 10, 2023
Hamanga 7:00pm -Talvunga 9:00pm

Talurjuaq - Pianikhimayuq
Ulapqivik
Ubluqtuhirvia 12, 2023
Hamanga 7:00pm -Talvunga 9:00pm

Uqhuqtuuq - Pianikhimayuq
Ulapqivik
Ubluqtuhirvia 14, 2023
Hamanga 2:00pm -Talvunga 4:00pm

Qurluqtuq - Pianikhimayuq
Ulapqivik
Ubluqtuhirvia 16, 2023
Hamanga 7:00pm -Talvunga 9:00pm

Iqaluktuuttiaq - Qauyiyauniaqtuq kinguagut
Ulapqivik
Ubluqtuhirvia 18, 2023

Hamanga 7:00pm -Talvunga 9:00pm